برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد alhani-A-10-26-22-837acd1-1

مقدمه بیماریهای دریچه ای قلب در کشورهـای در حـالتوسعه، از جمله ایران، شیوع بالایی دارند و عمـل جراحـیتعویض دریچه، مهمترین اقدام درمانی در مـوارد پیـشرفتهبیماریهای دریچه ای می باشـد (1). نزدیـک بـه 280000 تعویض دریچه ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد alhani-A-10-26-19-e470aa8-1

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی میان گروهی، هوش فرهنگی، نگرش پرستاران، آموزش، بیماران تاریخ دریافت: 6/6/1392 تاریخ پذیرش: 16/9/1392 سایت منبع – مربی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهین دژ، ایران (نویسنده مسؤول) khani.ali32@yahoo.com ادامه مطلب…